Dr. sc. Vlasta Erdeljac, red. prof.

Dr. sc. Vlasta Erdeljac zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanju redovite profesorice. Predstojnica je Katedre za opću lingvistiku, a obnašala je i dužnosti  pročelnice Odsjeka za lingvistiku te prodekanice za nastavu i studente Filozofskog fakulteta. Osim u redovitom programu preddiplomskog i diplomskog studija lingvistike, predaje i održava seminare na trima poslijediplomskim doktorskim studijima  Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Lingvistika, Glotodidaktika i Kroatistika) te na Doktorskom sveučilišnom studiju humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavala je i na poslijediplomskim studijima ISH i AGFT u Ljubljani. Znanstveni interes i nastavnička djelatnost prof. Erdeljac obuhvaća opću i teorijsku lingvistiku te psiholingvistiku (procesiranje jezika u produkciji i percepciji, kako kod zdravih osoba tako i kod osoba s jezičnim poteškoćama). Radi interdisciplinarne znanstveno-istraživačke suradnje i s ciljem unaprjeđenja praktične nastave za studente psiholingvističkih kolegija, organizirala je službenu suradnju Odsjeka za lingvistiku FFZG-a s Kliničkom bolnicom „Sestre milosrdnice“,  Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Krapinske Toplice,  Odsjekom za logopediju i Laboratorijem za psiholingvistička istraživanja ERF-a te s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Samostalno je vodila dva projekta koja je financirao MZOŠ RH: Opseg i struktura rječnika u funkciji obrazovnih procesa i Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta te nekoliko istraživanja  uz potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu s temama „Mentalni leksikon i gramatičko procesiranje osoba s jezičnim poremećajima“, „Istraživanje leksičkog i gramatičkog procesiranja govornika hrvatskog (zdravih i osoba s jezičnim poteškoćama)“. Mentorica i komentorica je šest doktorskih i tridesetak diplomskih radova (na FFZG-u, Jekonu i Sveučilištu u Ljubljani). Od 2001. članica je povjerenstava MZOŠ-a RH za ocjenu udžbenika hrvatskog jezika te stručnog povjerenstva pri Agenciji za odgoj i obrazovanje za učeničku smotru LiDraNo. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog društva za neuroznanost. Bila je članica Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja pri Ministarstvu kulture.

Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije znanstvene knjige – Prepoznavanje riječi (1997.) i Mentalni leksikon (2009.).

Bibliografija dostupna na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=164535


VLASTA ERDELJAC, Ph.D., full professor

Vlasta Erdeljac, Ph.D. is employed at the Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, as the full time professor. She holds the position of the Head of the Chair of General Linguistics. She served as the Head of the Department of Linguistics and the Vice Dean for Students and Academic Affairs in 2015 and 2016. In addition to teaching at the regular undergraduate and graduate linguistics programs, she teaches seminars at the Postgraduate Doctoral Programs in Linguistics, Glottodidactics and Croatian Language at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, Doctoral University Humanities Program at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split and the ISH and AGFT Postgraduate Studies in Ljubljana. Her scientific and teaching intrests include general and theoretical linguistics, and psycholinguistics (the language processing in production and perception, in clinical and non-clinical groups, i.e. persons with unaffected linguistic abilities as well of those with various difficulties and impairments). With the goal of interdisciplinary scientific research and advancing experiential learning for psycholinguistics students, she made possible the official cooperation between The Department of Linguistics and The Clinical Hospital „Sisters of Mercy“, The Special Hospital for Rehabilitation „Krapinske Toplice“, The Department of Speech and Language Pathology, as well as The Laboratory for Psycholinguistic Research, of The Faculty of Education and Rehabilitation, and The Polyclinic for the Rehabilitation of Listening and Speech „SUVAG“. She was the coordinator of two projects financially supported by The Ministry of Science and Education: „The Range and Structure of Dictionaries Used in Educational Contexts“ and „The Construction and Structure of Linguistic Identity“ and of various projects with grants for the scientific and art research of The University of Zagreb: The Mental Lexicon and Grammatical Processing in Persons with Linguistic Impairments, The Research of Lexical and Grammatical Processing in Croatian Speakers (Persons with Language Impairments and Those with Unaffected Linguistic Abilities). She has mentored or co-mentored 6 doctoral and about 30 master´s theses (on The Faculty of Humanities and Social Sciences, JEKON and The University of Ljubljana). Since 2001 she has been a member of the Croatian Ministry of Science, Education and Sports´ committees for the evaluation of Croatian language textbooks and expert comittees at The Agency for Pre-school and School Education for LiDraNo competition. She is a member of the Croatian Applied Linguistics Society and the Croatian Neuroscience Association. She was the member of The Comittee for the Development of National Strategy for the Promotion of Reading at The Ministry of Culture. She has published about forty scientific and professional articles and 2 scientific books: Word Recognition (1997) and Mental Lexicon (2009).

Bibliography: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=164535

Oglasi