Hrvoje Kovač, mag. educ. philol. croat. i mag. ling.

Hrvoje Kovač magistrirao je 2016. godine primijenjenu lingvistiku i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomske radove Morfološki procesi obrade jezika kod osoba s afazijom s obzirom na test PALPA, na studiju lingvistike, i Fonološki opis crnoluškoga govora, na studiju kroatistike. Član je Lingvističkoga laboratorija Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2014. godine, u sklopu kojega radi na prijevodu i prilagodbi testova za osobe s jezičnim teškoćama te istražuje produkciju i recepciju jezika kod osoba s različitim jezičnim poremećajima. Provodi i dijalektološka istraživanja, pričem se usmjerava na kajkavske govore na području Gorskoga kotara. Lektorira tekstove na različitim internetskim portalima, u tiskovinama i publikacijama, a od prosinca se 2016. stručno osposobljava za posao učitelja hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Rudeš u Zagrebu.


HRVOJE KOVAČ, mag. educ. philol. croat. and mag. ling.

Hrvoje Kovač graduated in 2016 with the degree in Applied Linguistics and Croatian Language and Literature on The Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. On The Department of Linguistics, he successfully defended his thesis on The Morphological processing of Language in Persons with Aphasia in respect to PALPA Tests and on The Department of Croatian Language and Literature, the thesis on The Phonological Description of Idiom of Crni Lug. He has been a member of The Linguistic Laboratory of The Department of Linguistic on The Faculty of Humanities and Social Sciences since 2013, where he works on the translation and adaptation of tests for people with language difficulties and studies the production and reception of language in persons with different language impairments. He is also envolved in dialectological research, at which he is especially concerned with kajkavian dialects in the area of Gorski kotar. He is a proofreader and grammar consultant for a number of internet sites, newspapers and publications.

Bibliography

Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper:

  • Kovač, Hrvoje. Malnar Jurišić, Marija (2017). O fonologiji govora Crnoga Luga. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (u postupku objave).

Znanstvene konferencije i stručni skupovi/Conferences and seminars:

  • Moždani udar i jezične teškoće: teškoće s oblicima i vrstama riječi (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac i Ninom Čolović). Javna interdisciplinarna radionica Moždani udar: gledišta različitih struka u sklopu obilježavanja Tjedna mozga, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, ožujak 2015.
  • Čitanje i pisanje u hrvatskomu i engleskomu: prijevod i prilagodba dijela testa PALPA (s Ines Cebović, Natašom Drča i Geom Bahun Vlašić) Zadarski lingvistički forum, lipanj 2014.
  • Semantičko procesiranje osoba s nominalnom i motoričkom afazijom s obzirom na tip stimulusa: sliku, pisanu ili govorenu riječ (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac, prof. dr sc. Martinom Sekulić, Emom Dragojević, Natašom Drča, Anabelom Lendić, Ivonom Radić i Filipom Rovčanićem). Osmi znanstveni skup Istraživanja govora Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva i Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, prosinac 2013.
  • Poster-prezentacija Semantic Processing in People with Nominal and Motor Aphasia Associated with Different Stimuli: Picture, Written and Spoken Word (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac, prof. dr sc. Martinom Sekulić, Emom Dragojević, Natašom Drča, Anabelom Lendić, Ivonom Radić i Filipom Rovčanićem). Četvrti kongres neuroznanosti Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga u Zagrebu, rujan 2013.

Nagrade/Recognitions and awards:

  • Nagrada dekana Filozofskoga fakulteta „Franjo Marković“ za zapažene znanstvene rezultate zbog rada na istraživanju „Procesi značenjske obrade jezika kod osoba s afazijom i doprinos vrednovanju semantičkoga dijela testa PALPA“ (Zagreb, 18. listopada 2013.)
Oglasi